Rian Nurdiana, Apt

Dewi Motik H, Apt

Ernie Halimatushadyah, M.Pharm., Apt

Ryan Saputra, Apt

Andri Febriana S, Apt

Fitri Nugraheni, Apt

Gunawan Satria P, Apt

Deby Puspasari, Apt